Biotopname

Ackerbrache ohne Magerkeitszeiger

Biotopcode

ABO/ ABM